Όροι Χρήσης και Πολιτική απορρήτου

Cosmos Business Center
1.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ιστοσελίδας αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας https://drslim.gr/ (εφεξής καλουμένης η «Ιστοσελίδα»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερόμενους (εφεξής οι «Χρήστες») από την εταιρία με την επωνυμία «Cosmos Business Center» η οποία εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 125 -127, Αθήνα 115 24, Ελλάδα.
1.2. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης κάθε φορά που κάνει χρήση της Ιστοσελίδας επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων στο παρόν Όρων. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ως αυτοί ισχύουν. Τεκμαίρεται έτσι ότι έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
1.3. Η ως άνω αποδοχή αφορά όλους τους Χρήστες της Ιστοσελίδας, δηλαδή (α) τους απλούς Χρήστες (εφεξής οι «Επισκέπτες»), οι οποίοι έχουν δυνατότητα απλής ανάγνωσης, ακρόασης και θέασης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, καθώς και δυνατότητα να επικοινωνούν με την Εταιρεία και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και παιχνίδια, και (β) τους εγγεγραμμένους Χρήστες (εφεξής οι «Εγγεγραμμένοι Χρήστες»), οι οποίοι έχοντας συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name), διατηρούν τις δυνατότητες που έχουν οι Επισκέπτες και επιπλέον έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις όποιες προσωποποιημένες Υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η Εταιρεία.
1.4. Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς. Οι Χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να μην προβαίνουν σε πράξεις και παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία της και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρήση της.
1.5. Οι Χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των Χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τη παρούσα ρήτρα και να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο των παρόντων Όρων. Επιπλέον, οι Χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία της Εταιρείας ή τρίτων από την εν λόγω αδυναμία τους.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
2.1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε 24ωρη βάση, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
2.2. Η Εταιρεία στοχεύει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να τη διακόψει επ’ αόριστον. Η Εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει υλικό της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μια δεδομένη στιγμή.
2.3. Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, οι Χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας τους, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
3.1. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, διαδραστικές εφαρμογές, πλατφόρμα παιχνιδιών, κείμενα, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων και εν γένει στοιχείων της Ιστοσελίδας (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας είτε τρίτων και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο ούτε από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
3.2. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.
3.3. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία και τα τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συνεργάζεται αναφορικά με τη λειτουργία και τη χρήση της Ιστοσελίδας, διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες, τους διακριτικούς τίτλους, το λογισμικό της Ιστοσελίδας, τις πληροφορίες, και το υλικό που παρέχεται μέσω αυτής και τη μορφή τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των οποίων η Εταιρεία ή/και οι τρίτοι που συνεργάζονται με αυτή κατά τα ανωτέρω, είναι οι νόμιμοι δικαιούχοι. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος της για την παραβίαση των ως άνω δικαιωμάτων.
3.4. Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οποιαδήποτε πράξη αντιγραφής, μετάφρασης, αλλοίωσης, απομίμησης, ή προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτα πρόσωπα, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και γενικά οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.
3.5. Με το παρόν η Εταιρεία παραχωρεί στους Χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, ανεκχώρητη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, και θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.
3.6. Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
4.1. Οι Χρήστες δύνανται να αναρτήσουν δικό τους Περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά, απόψεις, πληροφορίες, μηνύματα, φωτογραφίες δεδομένα, οπτικοακουστικό υλικό (εφεξής το «Περιεχόμενο Χρηστών»).
4.2. Το Περιεχόμενο Χρηστών λογίζεται ως μη εμπιστευτικό και απαλλαγμένο από κάθε είδους δικαιώματα. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αντιγράφει, αναπαράγει, εμφανίζει, διανέμει, δημοσιεύει ή/και μεταδίδει το Περιεχόμενο Χρηστών, εν όλω ή εν μέρει, και χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, να δημιουργεί παράγωγα έργα ή να ενσωματώνει το Περιεχόμενο Χρηστών σε άλλα έργα, καθώς και να υποπαραχωρεί άδειες εκμετάλλευσης του Περιεχομένου Χρηστών.
4.3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το Περιεχόμενο Χρηστών. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι υπέχει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων λόγω του περιεχομένου που αναρτά στην Ιστοσελίδα.
4.4. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι κάθε άποψη, σχόλιο, κείμενο, πληροφορία και γενικότερα Περιεχόμενο Χρήστη εκφράζει αποκλειστικά τις σκέψεις, τις απόψεις και την αισθητική του Χρήστη και σε καμία περίπτωση την Εταιρεία, η οποία και αποποιείται εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν απορρέει από Περιεχόμενο Χρήστη ρητώς επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
5.1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι (α) δεν θα προσβάλλουν την προσωπικότητα τρίτων (αποστέλλοντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο) και δε θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο, (β) δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (γ) δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Χρηστών ή τρίτων, (δ) δε θα δημοσιεύσουν υλικό που θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, και (ε) δε θα παραπλανήσουν ή ζημιώσουν με κανέναν τρόπο την Εταιρεία. Εφόσον λάβουν χώρα τα παραπάνω, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Εταιρεία, με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή/και να διαγράψει Περιεχόμενο Χρηστών, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
5.2. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δε θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες.
5.3. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
5.4. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή επηρεάσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή.
5.5. Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας και οποιασδήποτε υπηρεσίας που συνδέεται με την Ιστοσελίδα και παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των Χρηστών.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6.1. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία δύναται να συλλέξει, να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε Χρήστη, που ο τελευταίος κοινοποιεί οικειοθελώς σε αυτήν όταν του ζητείται και τα οποία περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα στοιχεία συλλογής τους (όνομα, επώνυμο, φύλο, e-mail, αριθμός σταθερού, κινητού τηλεφώνου, και fax, στοιχεία διεύθυνσης όπως οδός, αριθμός και περιοχή, ΑΦΜ, αριθμός δελτίου ταυτότητας, τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, ενοικιαστήριο συμβόλαιο κ.α.). Η Εταιρεία επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, προκειμένου να παρέχει σε αυτούς προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν διαβιβάζει, δεν κοινοποιεί, δεν γνωστοποιεί και δεν διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα των Χρηστών χωρίς τη συγκατάθεση αυτών. Οι Χρήστες (και κατά περίπτωση οι γονείς/ κηδεμόνες/ή και νόμιμα ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) αναγνωρίζουν ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και συναινούν στη δημιουργία του αρχείου και στη συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση και αποθήκευση των στοιχείων αυτών. Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από το www.drslim.gr συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.
6.2. Η συλλογή και η χρήση προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα στοιχεία συλλογής τους (όνομα, επώνυμο, φύλο, e-mail, αριθμός σταθερού & κινητού τηλεφώνου, κ.α.). Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται κατωτέρω και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός εάν η Εταιρεία λάβει την σχετική συγκατάθεση του Χρήστη, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Απώτερος σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους επισκέπτες ή και στους χρήστες του www.drslim.gr. Συνεπώς, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών προκειμένου να:
απαντήσει σε ερωτήσεις ή αιτήματα που υποβάλλονται από τους Χρήστες
διαχειριστεί ή εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τυχόν – σύμβαση που την συνδέει με τον Χρήστη
διαχειριστεί και να επιλύσει προβλήματα με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται στους Χρήστες
δημιουργήσει προϊόντα ή υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών των Χρηστών.
να επικοινωνούμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που μας δηλώνετε στις φόρμες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που διατηρούμε στην ιστοσελίδα μας, όπως είναι η Φόρμα Επικοινωνίας, η Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Φόρμα Click to Call ή άλλως «Θα σας καλέσουμε εμείς», η On Line Αίτηση Σύνδεσης κλπ.
Για τους παραπάνω σκοπούς η Εταιρεία συλλέγει μόνον τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους Χρήστες, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τα εκάστοτε αιτήματά τους, να μπορεί να τους παρέχει ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και για να τους εξυπηρετήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, οι Χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής τους.
6.3. Με σκοπό την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της, η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα των Χρηστών για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τα εκάστοτε αιτήματά τους, να μπορεί να τους παρέχει ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και για να εξυπηρετήσει τους Χρήστες κατά τον βέλτιστο τρόπο. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε Χρήστη για τον σκοπό αυτό μόνο εν γνώσει του και θα ζητήσει τη προηγούμενη συγκατάθεσή του τελευταίου προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
6.4. Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει ούτε μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά των Χρηστών ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών με διάφορες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα οι εκάστοτε Χρήστες θα ενημερωθούν εκ των προτέρων και η Εταιρεία θα λάβει την προηγούμενη συναίνεσή τους. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.
6.5. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα τηρηθούν για όσο χρόνο ο εκάστοτε Χρήστης διατηρεί συμβατική σχέση μαζί της τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Εταιρεία θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, αν η αίτηση σύμβασης ή τροποποίησης σύμβασης που υποβάλλουν οι Χρήστες στην Εταιρεία δεν έχει γίνει δεκτή, η Εταιρεία θα την κρατήσει για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την υποβολή.
6.6. Οι Χρήστες δικαιούνται να αιτηθούν οποτεδήποτε να ενημερωθούν σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και τηρούνται από την Εταιρεία, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@drslim.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει ο εκάστοτε Χρήστης, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Επίσης, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τηρεί η Εταιρεία και γενικά να ασκήσει κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούνται από τους Χρήστες στην Εταιρεία μέσω του www.drslim.gr, είτε κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι Χρήστες διατηρούν τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:
• Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη και πρόσβασης σε αυτά: Μετά από σχετικό αίτημα του Χρήστη, η Εταιρεία θα του παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί γι’ αυτόν.
• Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη: Εφόσον η Εταιρεία ειδοποιηθεί σχετικά από τον Χρήστη, θα διορθώσει τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Η Εταιρεία θα συμπληρώσει ατελή δεδομένα εφόσον ειδοποιήσετε σχετικά από τον εκάστοτε Χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων του Χρήστη.
• Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη: Μετά από σχετικό αίτημά του Χρήστη, η Εταιρεία θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί γι’ αυτόν. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου να διατηρεί τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντι στον Χρήστη.
• Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του Χρήστη: Ο Χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων του Χρήστη παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής του Χρήστη.
• Δικαίωμά του Χρήστη για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων του: Ο Χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να προβάλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον, εάν η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα του στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν ο Χρήστης προβάλει αντιρρήσεις, η Εταιρεία θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων του Χρήστη για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.
• Δικαίωμα του Χρήστη στην φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων σε δομημένο, συμβατό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.
6.7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών από τα οποία δεν προσδιορίζονται οι Χρήστες [(τύπος φυλλομετρητή (browser)], είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ)] ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης, την ορθότερη παρουσίαση της Ιστοσελίδας καθώς και την ευκολότερη πλοήγηση του Χρήστη, μέσω της αναγνώρισής του όταν συνδέεται με το όνομα χρήστη του (user name) όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Επιπλέον με την ως άνω τεχνολογία η Εταιρεία δύναται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας.
6.8. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους Χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ελλάδας. Η Εταιρεία δύναται να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας η οποία μπορεί να απαιτήσει τη διαβίβαση των δεδομένων των Χρηστών.
6.9. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους. Ωστόσο, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδεχομένως να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Έτσι, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το επίπεδο της ασφάλειας πληροί ή υπερβαίνει τις όποιες ειδικές προδιαγραφές. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, των βάσεων δεδομένων ή των υπηρεσιών, ούτε μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ιστοσελίδα μέσω του διαδικτύου δεν θα υποκλαπούν. Κάθε μεταφορά γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Μόλις η Εταιρεία λάβει τα δεδομένα αυτά, θα χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψει κατά το δυνατόν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.
6.10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τρίτους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του www.drslim.gr, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
6.11. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που παρέχουν οι Χρήστες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματα τους (Δικαίωμα ενημέρωσης, Δικαίωμα Πρόσβασης, Δικαίωμα Αντίρρησης) απευθυνόμενοι στη διεύθυνση της Εταιρείας ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@drslim.gr και, να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή είτε ηλεκτρονικά
6.12. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει, να συλλέγει και να εκμεταλλεύεται τα στοιχεία των ψηφοφοριών, ερευνών, συζητήσεων και διαγωνισμών, τα οποία μαζί με τα πορίσματα των ως άνω ενεργειών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.
6.13. Συναλλαγές από απόσταση
Για την διευκόλυνση των πελατών/συνεργατών μας και σαν τρόπος πληρωμής, δύναται να διενεργούνται συναλλαγές από απόσταση.
Ο συνεργάτης/πελάτης αποδέχεται τους όρους χρήσης οι οποίοι ορίζονται στο πλαίσιο διενέργειάς συναλλαγών από απόσταση και βάσει του νόμου 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 4 περί παροχής υπηρεσιών από απόσταση με τεχνικά μέσα.
COOKIES
7.1. Η πολιτική αυτή εξηγεί το πώς η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Cookies κατά την περιήγησή των Χρηστών στο www.drslim.gr. Με την αποδοχή της Πολιτικής αυτής οι Χρήστες επιβεβαιώνουν πως έχουν αποδεχθεί και έχουν ενημερωθεί για την χρησιμοποίηση των Cookies της Εταιρείας στον browser που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε Χρήστες.
Τι είναι;
7.2. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς που αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο Χρήστης (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) που περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν στο διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει τις σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν την χρήση του www.drslim.gr  πιο αποτελεσματική και χρήσιμη για Χρήστες. Τα cookies μας επιτρέπουν στην Εταιρεία να αναγνωρίζει την συσκευή του Χρήστη και να ενεργοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες που κάνουν την πλοήγησή του Χρήστη πιο εύκολη. Τα cookies βοηθούν στον Χρήστη ώστε να διατηρήσει τις προσωπικές του ρυθμίσεις και βοηθούν να διαμορφώνεται το site σύμφωνα με αυτές.
Επιλογή απενεργοποίησης Cookies
7.3. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να απενεργοποιήσει τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του browser του καθώς και διαγράψει όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί πρόσφατα στον browser. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες πατώντας Βοήθεια στο menu του browser. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως απενεργοποιώντας τα cookies από τον browser σας, μπορεί να μην σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του site και ορισμένες από τις λειτουργίες του site μπορεί να μην λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε καθώς βασίζουν την λειτουργία τους στα cookies
Χρήση Cookies από το www.drslim.gr
7.4. Στο www.drslim.gr χρησιμοποιούμε Cookies, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα από την χρήση του. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για να λαμβάνουμε μη προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες μας και για να προσφέρουμε στους εγγεγραμμένους μας επισκέπτες την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη online εμπειρία. Με την περιήγηση στο site μας συγκεντρώνουμε απλές πληροφορίες αναγνώρισης και μετρήσεων, όπως για παράδειγμα το πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν συγκεκριμένα σημεία του site μας. Η χρήση των cookies δεν βλάπτει σε καμία περίπτωση τον υπολογιστή σας ή την mobile συσκευή σας. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επαναληπτικό marketing στο διαδίκτυο, στις παρακάτω πλατφόρμες καθώς τις αξιοποιούμε του Adomium, Project Agora & Google Adwords: Taboola, MediaMath, Google Adwords.
Cookies Αρχικού Κατασκευαστή
7.5. Τα cookies Αρχικού Κατασκευαστή είναι cookies που χρησιμοποιεί είτε το www.drslim.gr είτε από τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν το domain του site μας. Για παράδειγμα το www.drslim.gr χρησιμοποιεί cookies από το Google Analytics, της DoubleClick, του Facebook και του ZenDesk.
Cookies Τρίτου Μέρους
7.6. Τα Cookies τρίτου μέρους δημιουργούνται στον browser σας από διαφορετικό site από το site στο οποίο περιηγείστε (σε αυτή την περίπτωση διαφορετικό από το www.drslim.gr). Τέτοια Cookies μπορεί να είναι cookies από το DoubleClick για την αξιολόγηση των ενεργειών marketing μέσω τρίτων sites.
Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε αυτό το τεχνολογικό πλαίσιο βάσει του νόμου (άρθρο 6(1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα, έως ότου το εκάστοτε cookie λήξει ή το διαγράψετε.
ΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
8.1. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
8.2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
9.1. Οι χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Εκτός αν έχει άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρίας κα των Χρηστών και στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από το εφαρμοστέο δίκαιο η Εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο αυτής «ως έχει» και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρία δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κρυφών ή άλλων ελαττωμάτων ακρίβειας ή απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη.
9.2 Η Εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για: α) λάθη, ανακρίβειες, β) οποιαδήποτε ζημία (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκληθεί από την χρήση της ιστοσελίδας, γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, δ) ιούς, Trojan horses που μπορεί να μεταδοθούν από την ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, ε) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε ζημία που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
10.1. Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
11.1. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού, ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
12.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.
12.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και πληροφοριών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.
12.3. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.
12.4. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, αρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
12.5. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
Επεξεργασια Δεδομενων Προσωπικου Χαρακτηρα
BIOPRO ADVERTISING MON. Ι.Κ.Ε (εφεξής «η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο (εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (πώληση φυσικού αερίου και ρεύματος), κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.
Ι. Τα δεδομένα που συλλέγουμε:
∆εδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, Α∆Τ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως.
∆εδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.
∆εδομένα φορολογικής χρήσης (ΑΦΜ)
∆εδομένα από τη λειτουργία της συμβάσεως (-εων) του Πελάτη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τη χρήση των προϊόντων που του έχουν χορηγηθεί.
∆εδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς του Πελάτη, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως, καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τη δημιουργία προφίλ του Πελάτη.
∆εδομένα τα οποία αφορούν στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πελάτη, οι οποίες καταγράφονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.
ΙΙ. Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τον Πελάτη ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές.
ΙΙΙ. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την έναρξη συναλλακτικής σχέσεως, είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς:
Την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του, για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νομίμων υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Την κατάρτιση συμβάσεως με τον Πελάτη, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον Πελάτη.
Την τεκμηρίωση αιτήματος που υποβάλλει ο Πελάτης (όπως, ενδεικτικώς, για αίτημα ρυθμίσεως της οφειλής του) και την εξέτασή του από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Τη συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Την επικοινωνία με τον Πελάτη, στο πλαίσιο εκτελέσεως συμβάσεως για την ενημέρωσή του σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ του παρέχει, τις δυνατότητες, χαρακτηριστικά και εξελίξεις αυτών, όπως και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποιήσεως του Πελάτη από την παρεχόμενη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της ή/και των περαιτέρω επιθυμιών ή απαιτήσεων του Πελάτη, για σκοπούς εξυπηρετήσεως εννόμου συμφέροντος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/ και συνεργαζομένων με αυτήν εταιριών ή τρίτων, σε υφιστάμενο ή και δυνητικό Πελάτη, εφόσον υπάρχει, όπου συντρέχει περίπτωση, ρητή προς τούτο συγκατάθεσή του.
1. Αποδέκτες των δεδομένων
Οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της συμβάσεως (-εων) που υπογράφει ο Πελάτης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν (- ές), καθώς και σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο,
Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, εταιρίες ενημερώσεως οφειλετών (Ν. 3758/2009), εταιρίες τηλεφωνικής υποστηρίξεως – ενημερώσεως (call centers), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εταιρίες φυλάξεως και διαχειρίσεως αρχείων, εταιρίες ερευνών αγοράς, διαφημίσεως και προωθήσεως προϊόντων για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), εταιρίες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών πληρωμών, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.
1. Χρόνος διατήρησης δεδομένων
Σε περίπτωση συνάψεως συμβάσεως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η τελευταία τηρεί προσωπικά δεδομένα του Πελάτη έως τη συμπλήρωση του κατά νόμο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων, ήτοι για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής συμβάσεως με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν έως τη λήξη του ως άνω χρόνου βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον Πελάτη, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα παρατείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. Σε περίπτωση μη καταρτίσεως εν τέλει συναλλακτικής σχέσεως, τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα τηρούνται για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή αυτών, στο πλαίσιο υποβολής οικείας αιτήσεως (κατά νόμο χρόνος παραγραφής των τυχόν αξιώσεων με βάση την εξωσυμβατική ευθύνη). Σε περίπτωση που προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος χρόνος τηρήσεως των δεδομένων από τον νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται αναλόγως. Τα συμβατικά έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του Πελάτη, στα οποία έχουν καταχωρισθεί προσωπικά δεδομένα, δύνανται, μετά την πάροδο πενταετίας, κατ’ επιλογήν της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, να τηρούνται πλέον σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.
1. Δικαιώματα Πελάτη/Άσκηση αυτών
Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως).
Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.
Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).
Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που τηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δικαίωμα εναντιώσεως).
Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δικαίωμα στη λήθη).
Να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της συμβάσεως, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία της αντίστοιχης συμβάσεως ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως αιτήματος του υποκειμένου. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα με το υπό ΙΙΙ. ανωτέρω αναφερόμενο.
Για την άσκηση των ανωτέρω υπό VI δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να στείλει:
E-mail στο info@drslim.gr Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων” συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς του και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό συμβολαίου του.
Ακόμα, διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr) .
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.
VII. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα του Πελάτη;
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει σύστημα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των Πελατών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Συνεργατών
H BIOPRO ADVERTISING MON. Ι.Κ.Ε  λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία της ιδιωτικότητας των συνεργατών της και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρκή συμμόρφωσή της με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
1. Αντικείμενο
Η παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας (εφεξής η «Ειδοποίηση») περιγράφει τις πρακτικές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών σας δεδομένων.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ειδοποίηση, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους προς εσάς, είτε μέσω e-mail, είτε με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κρίνει πρόσφορο.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι όροι της συνεργασίας σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ διέπονται από ειδικότερους όρους αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.
1. Δεδομένα που συλλέγονται
Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα για εσάς:
Όνομα.
Ηλικία.
Στοιχεία επικοινωνίας.
Στοιχεία Εκπαίδευσης.
Εργασιακή Εμπειρία.
Αντίγραφα εγγράφων ταυτοποίησης, ΑΦΜ και άλλες πληροφορίες σχετικές με την εκπλήρωση φορολογικών και άλλων διοικητικών υποχρεώσεων.
Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.
Λεπτομέρειες αναφορικά με τη συμβατική σας σχέση ή τη συνεργασία σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τις αμοιβές σας.
Δεδομένα υγείας σε περίπτωση που εμπλακείτε σε κάποιο ατύχημα στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά την παροχή των υπηρεσιών σας, ή σε περίπτωση που απαιτείται η πιστοποίηση της καταλληλότητας σας για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.
Κατά την είσοδο σας στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συλλέγονται στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. αριθμός ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου) καθώς επίσης και η ημερομηνία και ώρα εισόδου και εξόδου.
Επιπλέον πληροφορίες που μας κοινοποιείτε (λ.χ. συστατικές επιστολές τρίτων).
Ορισμένα από τα ανωτέρω στοιχεία (όπως επί παραδείγματι ο ΑΦΜ) μας είναι εκ του νόμου απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας. Λοιπά στοιχεία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της συμβατικής σχέσης ή της εν γένει συνεργασίας μας. Ανάλογα με το είδος των προσωπικών δεδομένων και τη βάση στην οποία στηριζόμαστε για την επεξεργασία τους, σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παρέχετε τα δεδομένα αυτά, ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ή να εξυπηρετήσουμε την ομαλή λειτουργία της συνεργασίας μας, ενώ σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να μη καθίσταται δυνατή η συνέχιση της συνεργασίας.
III. Πηγές συλλογής των δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κυρίως:
Από εσάς
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρειάζεται να γνωρίζει κάποιες πληροφορίες για εσάς στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας είτε προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντί σας, αλλά και τις υποχρεώσεις της έναντι τρίτων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μοιράζεστε πληροφορίες μαζί μας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
Η συμπλήρωση διαφόρων εταιρικών εντύπων.
Η ανταλλαγή επαγγελματικών καρτών.
Στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. αριθμός ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου) καθώς επίσης και η ημερομηνία και ώρα εισόδου και εξόδου κατά την είσοδο (και έξοδο) στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Μέσω τηλεφώνου ή φαξ.
Μέσω εγγράφων που αποστέλλετε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών (email, website).
Από άλλες πηγές
Επίσης, λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς και από άλλες πηγές. Στις πηγές αυτές συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά τρίτοι με τους οποίους έχετε συνεργασθεί στο παρελθόν και σας συνέστησαν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είτε από δημόσιες καταχωρήσεις αναφορικά με την επαγγελματική σας δραστηριότητα.
Αυτόματα
Προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται αυτόματα περιλαμβάνουν:
Βιντεοληπτικό υλικό (συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας και της ώρας) που εισέρχεστε σε περιοχή όπου λειτουργεί κύκλωμα καταγραφής (CCTV).
1. Σκοποί Επεξεργασίας
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς:
για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της και την ομαλή λειτουργία της μεταξύ μας συνεργασίας
για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση της με τις νόμιμες υποχρεώσεις της και για να διαχειριστεί τους κινδύνους της επιχείρησης
για φορολογική χρήση, για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των υπηρεσιών
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.
1. Νομική Βάση
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δυνάμει των οποίων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών της και για την κάθε μία επεξεργασία που εκτελεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υφίστανται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις.
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι υμών αλλά και η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των συνεργατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η νομική βάση στο πλαίσιο της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα των συνεργατών της είναι το άρθρο 6, παρ.1 (β) του ΓΚΠΔ όπου προβλέπεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα εφόσον «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος».
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τις έννομες υποχρεώσεις της
Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η Εταιρεία πρέπει να συμμορφώνεται και με διάφορες υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία «είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της με έννομη υποχρέωσή της».
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
Οι ακόλουθες περιπτώσεις που παρατίθενται συνιστούν μια μη εξαντλητική αναφορά των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται, ώστε να επιτελούνται με επιτυχία οι εταιρικοί σκοποί:
η προάσπιση της ασφάλειας και η προστασία των εννόμων συμφερόντων των συνεργατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
η βελτίωση της ποιότητας των συνεργασιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και κατ’ επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η απρόσκοπτη και αποτελεσματική επικοινωνία και η διάδραση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τους συνεργάτες της
η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις πρακτικές και τις διαδικασίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
η θεμελίωση, η άσκηση ή η υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Η επεξεργασία γίνεται στη βάση της δικής σας συγκατάθεσης
Σε εξαιρετικά περιορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεσή σας με θετική ενέργεια (opt-in) προτού προβεί σε συγκεκριμένες επεξεργασίες των δεδομένων σας. Επί παραδείγματι μπορεί να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να προωθήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους που μπορεί να ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες που παρέχετε ή για να δημοσιεύσουμε τα στοιχεία σας σε εταιρικά έντυπα.
1. Χρονικό διάστημα διατήρησης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διάταξεις του νόμου και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στις ενότητες 4 και 5, ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται εκ του νόμου ή για την υποστήριξη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε περιπτώσεις έγερσης νομικών αξιώσεων.
VII. Ασφάλεια Πληροφοριών
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
VIII. Διαβίβαση σε Τρίτους
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προβαίνει με κανένα τρόπο στην διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων συνεργατών της ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών της σε:
Τρίτους πάροχους υπηρεσιών οι οποίοι εκτελούν για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διάφορες λειτουργίες, (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του χώρου και της ασφάλισης) και σε εξωτερικούς συμβούλους, συνεργάτες, δικηγόρους, λογιστές, ελεγκτές, αλλά και πάροχους τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβούλους ΙΤ.
Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς: Μπορεί να ανταλλάξουμε δεδομένα με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς/ιδρύματα στα οποία έχετε τραπεζικό λογαριασμό για την διεκπεραίωση πληρωμών.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.
Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει τα στοιχεία σας στο πλαίσιο των κανονιστικών της υποχρεώσεων σε:
Φορολογικές, ελεγκτικές και άλλες δημόσιες αρχές, όταν θεωρούμε με καλή πίστη ότι ο νόμος ή άλλη κανονιστική πράξη μας υποχρεώνει να παρέχουμε πρόσβαση ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά.
Αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου: Μπορεί να διαθέσουμε τα δεδομένα σας στις Αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή διοικητικές αρχές, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη εκτελεστή πράξη ή εντολή.
1. Σχετικά με τα Δικαιώματά σας
Μια από τις βασικές αρχές του ΓΚΠΔ είναι η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων σε ότι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχετε μια σειρά δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα:
Δικαίωμα εναντίωσης: το δικαίωμα αυτό σας επιτρέπει να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εννόμου συμφέροντος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα συμμορφώνεται με την αντίρρησή σας, και θα παύει τη συγκεκριμένη επεξεργασία εκτός εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα παύσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία είχατε προηγουμένως συναινέσει, εκτός εάν υφίσταται εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, περίπτωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε.
Δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης και διαγραφής: Μπορείτε να αιτηθείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρεί για εσάς, και να ζητήσετε την τροποποίηση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών αυτών. Ενδεχομένως να σας ζητήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, ωστόσο εφόσον σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς, η παροχή αυτή θα γίνεται χωρίς κάποια οικονομική σας επιβάρυνση, εκτός εάν το αίτημά σας είναι «προδήλως αβάσιμο ή καταχρηστικό». Εάν αιτηθείτε περαιτέρω αντίγραφα των πληροφοριών αυτών από εμάς μπορεί να σας επιβαρύνουμε με ένα εύλογο διοικητικό κόστος. Εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας, σε περίπτωση τέτοιας άρνησης, θα σας ενημερώνουμε για τους συγκεκριμένους λόγους της εν λόγω άρνησης.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται με τη συγκατάθεση σας, ή η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη είτε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας, είτε για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώματός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εναλλακτικά μπορούμε να αποστείλουμε και απευθείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει για (α) δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλ. χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), (β) για προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς (γ) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάση της συγκατάθεσής σας ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.
Δικαίωμα καταγγελίας στις αρμόδιες αρχές: Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής, η οποία για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τους ακόλουθους τρόπους:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
1. Στοιχεία της Εταιρείας
2. Cosmos Business Center
E-mail: info@drslim.gr
Contact Phone Number: 210 220 88 88
Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου υπόψιν του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με e-mail: info@drslim.gr
Τρόποι Αποστολής & Επιστροφές
Τρόποι Αποστολής
Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται μέσω εταιρίας courier. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατή η αποστολή των παραγγελιών εκτός Ελλάδος. Η συνεργαζόμενη εταιρία courier εξυπηρετεί ολόκληρο το εθνικό δίκτυο και καλύπτει όλους τους τρόπους πληρωμής:
1. Αντικαταβολή.
2. Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα.
3.
Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα είναι από 2 έως 4 εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι 3 έως 7 εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος στις δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την αποστολή της παραγγελίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Πολιτική Επιστροφών
Το drslim.gr παρέχει τη δυνατότητα επιστροφής στις 2 παρακάτω περιπτώσεις:
1. Πώληση λανθασμένου προϊόντος με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του drslim.gr.
2. Αποστολή προϊόντος κακής ή/και ελαττωματικής ποιότητας με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του drslim.gr.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο καταναλωτής μπορεί να επιστέψει το προϊόν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγραφα παραλαβής. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη, χωρίς φθορές και στη συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω διάρκειας ή δεν πληρεί κάποια από τις απαιτήσεις, το drslim.gr μπορεί να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και αντικατάσταση.
Εφ’ όσον καλυφθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή και ο καταναλωτής δικαιούται είτε να λάβει πιστωτικό υπόλοιπο ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων της επιλογής του από το drslim.gr, είτε να λάβει πίσω το αντίτιμο με τον ίδιο τρόπο που εξοφλήθει η παραγγελία. Στην περίπτωση που η αγορά είχε γίνει μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας τότε θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής, αντίστοιχη πίστωση της κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών.
Εάν πρόκειται για επαναποστολή παραγγελίας λόγω ελαττώματος ή κακής κατάστασης, παραλαμβάνουμε μέσω εταιρίας courier το προϊόν προς επιστροφή από το χώρο του καταναλωτή δωρεάν, καθώς το κόστος επιστροφής επιβαρύνει το drslim.gr
Σε άλλη περίπτωση επιστροφή προϊόντων, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που το drslim.gr, κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρήσει ότι ένας καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα, δικαιούται να απορρίψει το αίτημα επιστροφής ακόμα και αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.